ترجمه مدارک پزشکی، سابقه کار و بیمه و صورت حساب بانکی

ترجمه مدارک پزشکی

گاهی به ترجمه مدارک پزشکی نیاز است. یعنی مدارک پزشکی ترجمه رسمی و تأیید شوند. به عنوان نمونه فردی که از داروهای خاص استفاده می کند، برای رفتن به کشور دیگر و مسافرت، به نسخه و اجازه کتبی از پزشک نیاز دارد. تا در طول سفر همراه خود داشته باشد.

همچنین در مورد افرادی که به قصد معالجه به کشورهای دیگر می روند. نیاز است تا مدارک پزشکی و پرونده پزشکی خود را ترجمه کنند.

گاهی سفارت ها گواهی سلامت و نتیجه آزمایشات خاصی را از افراد می خواهند. البته این گواهی ها و مدارک پزشکی باید ترجمه رسمی و سپس توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تأیید شوند.

در مورد مدارک پزشکی و گواهی ها باید توجه داشت که این مدارک در صورتی ترجمه رسمی می شوند که مهر پزشک مربوطه را داشته باشند. و این مهر را باید سازمان نظام پزشکی تأیید کند. سپس می توان تأییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز گرفت.

ترجمه سابقه کار و بیمه

سابقه کار یا بیمه را می توان ترجمه رسمی و سپس تأیید کرد. سابقه بیمه را باید از مراکز بیمه تأمین اجتماعی گرفت.

سابقه بیمه به صورت جدولی می باشد. در این جدول اطلاعات شخص موجود می باشد. مانند نام و نام خانوادگی، نام محل کار، شماره بیمه، تاریخ شروع و پایان کار و تعداد روزهای سابقه بیمه.

دفترچه بیمه تأمین اجتماعی قابل ترجمه رسمی و تأیید است. و می توان صفحه اول دفترچه بیمه را ترجمه رسمی نمود.

اگر کارمند مراکز خصوصی و مؤسساتی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند، نیاز به ترجمه دفترچه بیمه داشته باشند، می توانند دفترچه بیمه مربوطه را ترجمه و سپس به تأیید دادگستری و وزارت امور خارجه برسانند.

گواهی های صادره از دفاتر بیمه مانند گواهی عدم پرداخت خسارت، در صورت داشتن مهر دفتر نمایندگی بیمه قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

ترجمه صورت حساب بانکی

صورت حساب بانکی را می توان ترجمه رسمی کرد. به این شرط که مهر یکی از شعب بانک مورد نظر را داشته باشد. برای تأیید رسمی این صورت حساب ها در دادگستری یا وزارت امور خارجه، نیاز به ارائه اصل سند توسط اداره امور روابط بین الملل بانک مربوطه می باشد.

دارالترجمه رسمی ایرانیان استانبول در زمینه ترجمه رسمی اسناد شما خدمات متنوعی را ارائه می دهد. و مدارک شما را ترجمه رسمی و همراه با مهر و امضا مترجم رسمی به شما تحویل دهد. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

ترجمه مدرک تحصیلیآپوستیل کردن مدارک به چه معناست؟در ایران چگونه انجام میشود آیا مورد قبول آن است؟