اولین موسسه خدمات مهاجرت و کسب و‌کار در ترکیه برای تمام ملیتها

مرکز راهنمایی امور حقوقی و ثبتی و بازرگانی ایرانیان ترکیه

گلوبال کادرو در قدم اول هدف و‌توانایی شما را برای رسیدن به آن می سنجد و این اولین قدم برای کمک به متقاضیان در راستای اهداف خود در خارج از کشور است. موسسه بنا ندارد الزاما شما را در مسیری که انتخاب کرده اید وارد نماید بلکه ای بسا با بررسی موانع و‌مشکلات احتمالی شما را از انتخاب آن مسیر منصرف یا در مسیر بهتری قرار می دهد و این معنای واقعی مشاوره و اقدام است که میتوانید از این موسسه انتظار داشته باشید.

عضویت در خبرنامه
طراحی سایت